برای تماس با هر بخش کافی است روی آیکن هر بخش بزنید :

ریاست دانشگاه

جناب دکتر رضا الماسی ۰۹۱۲۳۲۳۲۸۹۶

معاونت آموزشی

خانم دکتر افشار ۰۹۰۱۴۳۳۴۷۴۳

پذیرش و ثبت نام

خانم کلوری ۰۹۰۲۱۱۹۰۶۹۱

انفورماتیک

آقای محمد مهدی ۰۹۰۳۹۵۸۴۹۳۵

قرارداد و جذب دانشجو

آقای فرهمندپور : ۰۹۱۲۴۱۱۴۶۸۹