برای تماس با هر بخش کافی است روی آیکن هر بخش بزنید :

ریاست دانشگاه

جناب دکتر رضا الماسی ۰۹۱۲۳۲۳۲۸۹۶

مشاور ومعاونت آموزشی

خانم دکتر افشار ۰۹۰۱۴۳۳۴۷۴۳

کارشناس جذب

آقای محمدی 09304878060

مشاور ریاست وقراردادها

آقای دکتر بهارلو: 09123905016