برای تماس با هر بخش کافی است روی آیکن هر بخش بزنید :

ریاست دانشگاه

جناب دکتر رضا الماسی ۰۹۱۲۳۲۳۲۸۹۶

مشاور ومعاونت آموزشی

خانم دکتر افشار ۰۹۰۱۴۳۳۴۷۴۳

کارشناس جذب

آقای یاسینی ۰۹۱۰۴۵۴۶۰۳۵

مشاور

آقای رضایی ۰۹۰۱۲۲۲۲۸۷۴

مشاور ریاست وقراردادها

آقای فرهمندپور : ۰۹۱۲۴۱۱۴۶۸۹