مرحله اول ( دانلود، تکمیل و اسکن فرمهای ثبت نام ) :

پیش از آغاز ثبت نام نسبت به دانلود و تکمیل فرم های شماره 1 و 2 اقدام نموده و اسکن آن را آماده نمایید .
چنانچه صفحه روادید پاسپورت شما فاقد مهر است نسبت به تکمیل فرم شماره 4 و محضری نمودن آن اقدام کرده و پس از اسکن آماده ارسال نمایید. 

مرحله دوم ( ارسال مدارک به صورت آنلاین) :

لطفا از طریق فرم زیر نسبت به ارسال اطلاعات اقدام نمایید :