رشته گرایش های کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور گرجستان اوکراین

ردیفنام رشته گرایشکد رشته گرایش
1محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست124013
2علم سنجی122412
3تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعليم و تربيت اسلامی 121161
4برنامه ریزی درسی121116
5مديريت آموزشی121174
6تحقیقات آموزشی121162
7مديريت ورزشي گرایش مديريت اماكن وتاسيسات ورزشي121523
8مديريت ورزشي گرایش مديريت اوقات فراغت و ورزشهاي تفريحي121524
9مديريت ورزشي گرایش مديريت بازاريابي در ورزش121522
10مديريت ورزشي گرایش مديريت راهبردي در سازمانهاي ورزشي121525
11مديريت ورزشي گرایش مديريت رويدادهاي ورزشي121526
12 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشی121539
13روانشناسی عمومی121720
14روانشناسي بالینی( صرفا برای دارندگان مدرک کارشناسی روانشناسی)121719
15روانشناسي تربیتی121718
16روانشناسی بالینی کودک و نوجوان( صرفا برای دارندگان مدرک کارشناسی روانشناسی)121714
17روان شناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا121711
18روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی(عقب مانده ذهنی)121716
19آموزش وبهسازي منابع انساني121149
20مشاوره گرایش مشاوره خانواده121114
21مشاوره گرایش مشاوره مدرسه121118
22مشاوره گرایش مشاوره شغلی121119
23مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی121121
24تکنولوژی آموزشی121117
25تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی122913
26تاریخ گرایش تاریخ اسلام122917
27تاریخ انقلاب اسلامی122918
28تاریخ گرایش مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز122919
29آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیم121671
30آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطی121672
31برنامه ریزی آمایش سرزمین121621
32ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی نظری121675
33جغرافیای سیاسی121673
34جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری121624
35جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی-فضایی121623
36جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی121628
37مخاطرات محیطی121674
38مدیریت رسانه171213
39جامعه شناسی122710
40جمعیت شناسی122249
41مطالعات فرهنگی122223
42برنامه ریزی رفاه اجتماعی 122214
43علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی دراسلام123110
44علوم سیاسی123114
45روزنامه نگاری122241
46پژوهش هنر 171212
47مهندسی معماری( صرفا برای دارندگان مدرک کارشناسی معماری)181410
48طراحی شهری 181311
49مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها 131413
50مهندسی صنایع-سیستم های کلان131419
51مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی131418
52مهندسی عمران-راه و ترابری131311
53مهندسی عمران-مهندسی محیط زیست131319
54مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت131318
55مهندسی فناوری اطلاعات132218
56مهندسی کامپیوتر-نرم افزار111513
57مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی 131508
58مهندسی مکانیک –طراحی کاربردی131511
59مهندسی مکانیک-ساخت و تولید131509
60مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک131915
61علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی 122128
62علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی122129
63علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی122131
64علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی122132
65علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی 122127
66علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی122129
67علوم اقتصادی گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک122130
68حسابداری121412
69حسابرسی121414
70مدیریت کسب وکارگرایش استراتژی121875
71مدیریت کسب وکارگرایش بازاریابی121876
72مدیریت کسب وکارگرایش مالی121877
73مدیریت کسب وکارگرایش سیستم های اطلاعاتی وفناوری اطلاعات 121878
74مدیریت کسب وکارگرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی121879
75مدیریت کسب وکارگرایش زنجیره تامین121884
76مدیریت کسب وکارگرایش فناوری121885
77مدیریت کسب و کار گرایش انرژی121888
78مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی121840
79مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی121839
80مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی121833
81مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک121834
82مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی121835
83مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی121836
84مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول121851
85مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی121837
86مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی 121860
87مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی121861
88مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی121862
89مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی121863
90مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتارسازمانی121864
91مدیریت سازمان های دولتی گرایش مالی و اقتصادی121882
92مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی121881
93مدیریت امور شهری121825
94مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته121813
95مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب وکار الکترونیک121811
96مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش121814
97مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی121812
98مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی121859
99کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید121815
100کارآفرینی گرایش کسب و کار الکترونیکی 121865
101کارآفرینی گرایش فناوری121866
102کارآفرینی گرایش گردشگری121867
103کارآفرینی گرایش سازمانی121870
104کارآفرینی گرایش بین الملل121871
105کارآفرینی گرایش توسعه121874
106علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین141144
107مهندسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی141117
108مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی –گرایش انرژی141118
109مهندسی کشاورزی- زراعت 141128
110مهندسی کشاورزی -اصلاح نباتات 141129
111اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی141316
112اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید ومدیریت واحدهای کشاورزی 141315
113توسعه روستایی141212
114بیوتکنولوژی کشاورزی141140
115آمار گرایش آمار ریاضی111714
116آموزش ریاضی111149
117علوم زمین گرایش زمین شناسی اقتصادی111633
118علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی111632
119علوم زمین گرایش زمین شیمی111638
120علوم زمین گرایش زمین ساخت و تکتونیک111634
121علوم گیاهی با گرایش فیزیولوژی111225
122علوم جانوری با گرایش فیزیولوژی111223
123زبان و ادبیات انگلیسی121229
124مترجمی زبان انگلیسی121212
125زبانشناسی همگانی 121230
126آموزش زبان انگلیسی 122511
127زبان و ادبیات فارسی 121340
128زبان و ادبیات فارسی –گرایش ادبیات کودک ونوجوان121342
129زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری121343
130زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه121345
131زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی121346
132زبان وادبیات فارسی گرایش ویرایش ونگارش121311
133زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی121347
134آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان121211
135زبان و ادبیات عربی123010
136اخلاق گرایش اخلاق اسلامی122047
137اخلاق گرایش اخلاق کاربردی122076
138الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآن و حدیث122031
139الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی122050
140الهیات و معارف اسلامی- ادیان و عرفان122028
141الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی122012
142تاریخ گرایش تاریخ تشیع122911
143حقوق بین الملل122330
144حقوق خصوصی122333
145حقوق جزا و جرم شناسی122332
146حقوق دادرسی اداری122313
147فقه و حقوق خصوصی122017
148فلسفه و حکمت اسلامی122029
149فلسفه و کلام اسلامی121912
150فلسفه دین122024
151نهج البلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی122041
152نهج البلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی122014
153نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی122016