رشته های کارشناسی دانشگاه پیام نور گرجستان اوکراین
رذیفرشته کارشناسیکد رشته
1کتابت و نگارگری181011
2ارتباط تصویری181214
3فیزیک111331
4آمار111710
5علوم کامپیوتر 111910
6زبان و ادبیات فارسی 121320
7زبان و ادبیات عربی 123014
8مترجمی زبان انگلیسی121210
9زبان و ادبیات انگلیسی 122510
10حقوق122310
11علوم قرآن و حدیث122018
12تاریخ تمدن ملل اسلامی122021
13فقه و مبانی حقوق اسلامی122022
14 فلسفه و کلام اسلامی122023
15ادیان و عرفان122019
16برنامه ریزی اجتماعی و تعاون122222
17جامعه شناسی122224
18مددکاری اجتماعی122219
19تاریخ122910
20جغرافيا121617
21علوم سیاسی123111
22روابط عمومی 122217
23روزنامه نگاری 122218
24روانشناسی121728
25علوم تربیتی121130
26مشاوره121717
27علم اطلاعات و دانش شناسی122420
28اقتصاد كشاورزي141314
29 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار141145
30علوم و مهندسی محیط زیست141136
31حسابداری121413
32مدیریت بازرگانی121820
33مدیریت دولتی 121810
34گردشگری121887
35مدیریت صنعتی121845
36اقتصاد122133
37مدیریت امورگمرکی121883
38مدیریت امور بانکی121880
39مدیریت بیمه121886
40مهندسي كامپيوتر132217
41مهندسی صنایع131412
42مهندسی مکانیک131517
43مهندسی عمران 131316
44مهندسی شیمی131715
45مهندسی برق131917