دوره های کوتاه مدت بیمه، دانشگاه پیام نور گرجستان اوکراین

ردیفنام دوره
1آشنایی با صدور بیمه های مسئولیت
2آشنایی با انواع بیمه های بازرگانی(پیشرفته)
3دوره آموزش انواع بیمه های مهندسی و نحوه صدور آن ها
4دوره آموزش آشنایی با بیمه اتومبیل
5دوره آموزش بیمه های مهندسی و مقررات مربوط
6دوره آموزشی صدور بیمه نامه های اتومبیل
7دوره عملی صدور بیمه های آتش سوزی
8دوره ی آموزشی آشنایی با بیمه های باربری
9دوره ی آموزشی بازدید اولیه بیمه های آتش سوزی
10دوره ی آموزشی بیمه مهندسی و مسئولیت دستگاه های پزشکی و بیمارستانی
11دوره ی آموزشی صدور بیمه های باربری
12دوره ی عملی صدور و تکنیک های فروش در بیمه های آتش سوزی
13فروش و بازاریابی بیمه های عمر و سرمایه گذاری
14مبانی و اصول بیمه از مبتدی تا پیشرفته
15بیمه های اشخاص