دوره های کوتاه مدت ایمنی دانشگاه پیام نور گرجستان اوکراین

ردیفنام دوره
1HSE افسر ایمنی
2اصول ممیزی 2015- 9001 iso
3اصول ممیزی 10015
49001 ISO
5تربیت کارشناس ایمنی-پیشرفته
6تربیت کارشناس ایمنی-مقدماتی
7 اطفاء حریق و راههای پیشگیری
8 افسری HSE در پروژه های نفتی-مقدماتی
9ایمنی و بهداشت در آزمایشگاهHSE
10ایمنی و بهداشت عمومی
11آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی،بهداشت ومحیط زیست HSE
12استاندارد PMBOK و پیاده سازی کاربردی
13استاندارد بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست
14استاندارد سیستم مدیریت کیفیت 9001:2015
15استاندارد مبانی، تشریح الزامات و ممیزی داخلی HSE-MS
16استاندارد و اصول استانداردسازی
17استانداردهای تکمیلی(حسابداری)
18افسر HSE در پروژه های صنعت نفت
19افسری HSE در پروژه های نفتی-مقدماتی
20الزامات HSE پیمانکارن
21ایمنی ، بهداشت ومحیط زیست آزمایشگاهی HSE
22ایمنی جرثقیل ها و بالابرها
23ایمنی داربست بندی و کار در ارتفاع
24ایمنی در گودبرداری
25ایمنی و آتش نشانی عمومی
26ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه
27دوره آموزش استقرار سیستم ISO 9001:2015 در آزمایشگاه تشخیص پزشکی
28بکارگیری HSE در صنایع (پیشرفته)
29اصول و مبانی ایزو ایمنی و بهداشت شغلی ( 2007-18001 ) HSE و روشهای ممیز داخلی
30اطفاء حریق و راههای پیشگیری
31ایزو 10002 و 10004
32آشنایی با مبانی ایزو 2015- 9001 سیستم مدیریت کیفیت
33آشنایی با مبانی و ممیزی داخلی ایزو 2015- 14001 ( محیط زیست )
34آموزش مبانی HSE برای تربیت افسران ایمنی
35پیاده سازی سامانه مدیریتی hse ms
36بهداشت عمومی در محیط کار
37بهداشت، ایمنی محیط زیست (HSE-MS)
38کلیات بهداشت ،ایمنی و محیط زیست -HSE عمومی
39دوره آموزشی ایمنی ساختمان HSE
40دوره جامع اصول ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در پروژه¬های عمرانی
41کار در ارتفاع
42زلزله و ایمنی
43شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
44سیتم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE
45بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشتی در محیط کار
46دوره آموزشی استاندارد PMBOK ویرایش ششم (جدید) انجمن مدیریت پروژه آمریکا
47مقررات و ایمنی مواد غذایی
48آشنایی و کار با مواد صنعتی و شیمیایی
49آلودگی های محیط زیست
50آموزش و تمرین مدیریت بحران
51آیین نامه2800طراحی ساختمان ها در برابرزلزله
52پیاده سازی سامانه مدیریتی HSE ms
53تربیت کارشناس ایمنی
54دوره آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه
55سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO 9001
56ایمنی در آزمایشگاه شیمی
57Hse Plan