دوره های کوتاه مدت ادبی دانشگاه پیام نور گرجستان اوکراین

ردیفنام دوره
1ادب فارسي در ادبيات جهان-مترجمي زبان انگليسي
2ادبيات قرن هفده و هجده
3اسطوره شناسی و شناخت اسطوره های ایرانی
4اصول و عناصر داستان نویسی
5اصول و مباني نگارش و ويرايش(ویرایش ونگارش)
6آشنایی با حروف و خطوط رمزی در فرهنگ و تمدن ایران
7آشنایی با زبان و ادبیات ترکمنی
8آشنایی با مقاله و مقاله نویسی
9آموزش اختلاف قرائات ، قرائات عشره
10آموزش زبان فارسی (آشنایی با مقدمات)
11آموزش زبان فارسی برای تجارت به غیرفارسی­زبانان
12آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
13آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان(سطح پیشرفته)
14آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان(سطح مقدماتی)
15آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان(سطح میانی)
16آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان (یک‌ماهه)
17آموزش فشرده زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان (سه‌ماهه)
18آواشناسي و واج شناسي زبان فارسي
19آيين نگارش زبان فارسي-رسانه هاي ورزشي
20تاريخ تحليلي ادبيات معاصر (با تكيه بر ادبيات انقلاب اسلامي
21تاريخچه ادبيات تطبيقي
22تحليل صرفي و نحوي متون ادبي
23تحليل و نقد شعر و نثر از آغاز تا پايان دوره اموي
24تحلیل و بررسی داستان کوتاه ایرانی 1
25تحلیل و بررسی داستان کوتاه ایرانی 2
26تحلیل و بررسی داستان کوتاه غیر ایرانی 1
27تحلیل و بررسی داستان کوتاه غیر ایرانی 2
28ترجمه ساده متون خبری(به عربی)
29تطور متون شعر فارسي(ادبیات پایداری)
30تطور متون شعر فارسي(ادبیات تطبیقی)
31تطور متون شعر فارسي(ادبیات عامه)
32تطور متون شعر فارسي(ادبیات کودک و نوجوان)
33تطور متون شعر فارسي(گرایش وویرایش)
34تطور متون نثر فارسي
35تطور متون نثر فارسي(گرایش وویرایش)
36تطور متون نثرفارسي(ادبیات پایداری)
37تطور متون نثرفارسي(ادبیات تطبیقی)
38تطور متون نثرفارسي(ادبیات عامه)
39جریانها و مکاتب ادبی
40حافظ خوانی و حافظ شناسی
41خوانش شعر معاصر
42داستان كوتاه
43دورة فشردة مکالمه فارسی-پایه
44دورة فشردة مکالمه فارسی-پیشرفته
45دورة فشردة مکالمه فارسی-میانی
46دوره پیشرفته: نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخ خطی فارسی
47دوره عمومی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان
48دوره فشرده آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان (دو‌ماهه)
49دوره متوسطه: نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخ خطی فارسی
50دوره مقدماتی دراماتولوژی و اقتباس ادبی از ایده تا متن
51دوره مقدماتی: درآمدی بر نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخ خطی فارسی
52دوره مهارت واژه شناسی
53ساخت دستوري زبان فارسي
54ساخت دستوري زبان فارسي(ادبیات تطبیقی)
55ساخت دستوري زبان فارسي(ادبیات عامه)
56ساخت دستوري زبان فارسي(ادبیات کودک ونوجوان)
57ساخت دستوري زبان فارسي(ویرایش ونگارش)
58ساخت دستوری زبان فارسي(گرایش وویرایش)
59ساخت زبان فارسي
60ساخت زبان فارسي زبان شناسي همگاني
61شاهنامه خوانی و شاهنامه شناسی
62شناخت تحلیلی عناصر داستان
63فارسی نویسی
64كليات و مباني ادبيات عامه
65مثنوی به زبان انگلیسی
66مثنوی خوانی و مولوی شناسی (1)
67مثنوی خوانی و مولوی شناسی 2
68مثنوی خوانی و مولوی شناسی 3
69مثنوی خوانی و مولوی شناسی 4
70میراث رمان ایرانی
71میراث رمان غیر ایرانی
72نامه نگاری و مدیریت نام های اداری
73نثر فارسي ( 1) تاريخ بيهقي
74نثر فارسي ( 4) كشف المحجوب و رساله قشيريه
75نظریه ی ادبی
76نظم فارسي 2 (ناصرخسرو و سنايي)
77نقد ادبي و مكتبهاي ادبي
78نقد ادبی
79نمایشنامه نویسی
80ویراستاری