آئین نامه ها

v       شيوه‌هاي پذيرش دانشجو

دانشگاه پيام‌نور از دو طريق اقدام به پذيرش دانشجو مي‌نمايد. كنكور سراسري و دوره‌هاي فراگير.

v       شرايط ثبت‌نام

1. پذيرفته شده از طريق آزمون سراسري و يا دوره‌هاي فراگير موظف است در مهلت‌هاي مقرر تعيين شده توسط دانشگاه براي ثبت نام از طريق سيستم جامع دانشگاهي اقدام نمايد.

2. دانشجو موظف است در زمان مقرر نسبت به پرداخت شهريه تعيين شده اقدام نمايد در غير اينصورت ثبت نام ايشان قابل پذيرش نيست.

3. عدم مراجعه براي ثبت نام به منزله انصراف از تحصيل محسوب مي‌شود.

4. ثبت نام و انتخاب واحد صرفاً در قالب تقويم دانشگاهي اعلام شده مجاز است.

v       مداركي كه دانشجو بايد در زمان ثبت نام ارائه نمايد:

1. مراكز موظف هستند، صرفاً از افراد مجاز ثبت نام به‌عمل آورند.

2. ارائه اصل كارت شناسايي ملي و شناسنامه و يك برگ تصوير از كليه صفحات آن.

3. ارائه اصل ديپلم متوسطه و يا گواهي پيش دانشگاهي نظام جديد يا كارداني براي پذيرفته شدگان دوره كارشناسي و ارائه مدرك كارشناسي براي پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد .

4. اخذ تأئيديه

5. دانشجويان مقطع كارشناسي مي‌بايست رسيد پستي تائيديه ديپلم و پيش دانشگاهي خود را در هنگام ثبت‌نام ارائه نمايند.

6. اخذ مدرك مشخص كننده نظام وظيفه براي آقايان الزامي است.

7. ارائه مدرك ICDL براي پذيرفته شدگان دوره‌هاي مجازي

نكته مهم: در سيستم جديد ثبت نام اينترنتي لازم است داوطلب كليه مدارك مورد نياز را اسكن و در سيستم جامع خدمات آموزشي بارگذاري نمايد.

8. فرم مخصوص استفاده از سهميه‌هاي مختلف مانند، ايثارگران، رتبه اول و يا غيره، لازم است در مدت تعيين شده و حداكثر تا شروع دومين نيمسال تحصيلي اخذ و در پرونده دانشجو ضبط شود.

9. كاركنان دانشگاه پيام نور با هر وضعيت استخدامي مجاز به انتخاب مركز محل كار خود بعنوان محل تحصيل نيستند.

10. ارائه يكي از مدارك مورد قبول بشرح زير با توجه به جدول نام مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور شهرستان و تحت پوشش هر مركز در دفترچه شماره 2 آزمون سراسري و تاريخ‌هاي اعلام شده الزامي است.

الف) محل اشتغال كارمندان در شهرستان تحت پوشش مركز

ب) محل تولد و سال آخر اقامت داوطلب در شهرستان تحت پوشش مركز

ج) دو سال آخر اقامت داوطلب در شهرستان تحت پوشش

د) محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر دوره متوسطه داوطلب در شهرستان تحت پوشش

طول دوره و سنوات مجاز تحصيلي (مقطع كارشناسي)

1. حداكثر مدت مجاز تحصيل براي دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته 5 سال و براي كارشناسي 10 سال تعيين شده است.

2. براي دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي‌كنند حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره‌هاي كارداني يا كارشناسي ناپيوسته 5/2 سال و براي دوره كارشناسي 5 سال مي‌باشد.

3. حداكثر سنوات دانشجويان غير ايراني در دوره كارشناسي 5 سال مي‌باشد.

افزايش سنوات مجاز تحصيلي

1. مطابق ماده 14 از بخش دوم آيين‌نامه آموزشي سنوات مجاز دانشجويان دوره كارشناسي كه از معافيت تحصيلي استفاده نمي كنند 20 نيمسال است و برابر تبصره يك ازماده فوق دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي‌كنند حداكثر سنوات مجاز آنها دردوره كارشناسي 10 نيمسال مي‌باشد.

2. در مواردي كه دانشجو در مهلت مقرر تعيين شده در آيين‌نامه آموزشي نتواند واحدهاي خود را به اتمام برساند و يا نتواند ميانگين كل خود را جبران نمايد در صورت داشتن وضعيت تحصيلي مناسب امكان افزايش سنوات تحصيلي ميسر است.

3. در مقطع كارشناسي افزايش دو نيمسال سنوات تحصيلي بعد از 20 نيمسال، براي دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده نمي‌كنند و دو نيمسال سنوات تحصيلي بعد از 10 نيمسال، براي استفاده كنندگان از معافيت تحصيلي بعهده شوراي آموزشي مركز استان است.

4. در مقطع كارداني و كارشناسي نا پيوسته حداكثر يك نيمسال در صورت فارغ‌التحصيلي با نظر شوراي آموزشي استان به سنوات تحصيلي دانشجو اضافه مي‌شود.

5. شماره دانشجوئي دانشجوياني كه به اين دانشگاه منتقل مي‌شوند از سال انتقال به آنها اختصاص داده مي‌شود اما سنوات مجاز اينگونه دانشجويان از سال ورود در دانشگاه مبدا محاسبه مي‌گردد.

بنابراين براي محاسبه سنوات مجاز اين دانشجويان فقط به شماره دانشجويي اكتفا نشود ودقيقاً سال پذيرش دركنكور سراسري مد نظرقرار گيرد.

6. به ازا هر15 واحد تطبيقي يك نيمسال تحصيلي از مجموع سنوات مجاز دانشجو كم مي‌شود.

تبصره 1ـ دانشجوياني كه تغييررشته مي‌دهند سنوات مجاز آنها از سال پذيرش در دانشگاه محاسبه مي‌شود.

تبصره 2ـ نيمسال دانشپذيري دانشجويان دوره‌هاي فراگير مجموعاً يك نيمسال به حساب مي‌آيد. بديهي است سنوات معافيت تحصيلي دانشجويان مشمول پذيرفته شده از طريق دوره‌هاي فراگير از نيمسال تبديل وضعيت به دانشجويي و در زمان درخواست معافيت تحصيلي محاسبه مي‌شود.

7. افزايش دو نيمسال تحصيلي بشرط داشتن شرايط زير امكان پذير است.

الف) امكان تكميل سقف مصوب دوره را داشته باشند

ب) امكان احراز حداقل ميانگين كل اعلام شده مطابق آئين نامه آموزشي براي ورودي‌هاي قبل و بعد سال 76 را داشته باشند.

8. دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي‌كنند چنانچه امكان تكميل سقف دوره با افزايش دو نيمسال مقدور نباشد لازم است به عنوان دانشجوي اخراجي بدون انصراف و در صورت گذراندن حداقل 70واحد مصوب دوره با عنوان كارداني به نظام وظيفه معرفي شوند و پس از مشخص شدن وضعيت نظام وظيفه همراه با مدارك لازم جهت طرح دركميسيون جهت بازگشت به تحصيل ارسال گردد.

9. دانشجوياني كه سقف مصوب دوره را تكميل نموده‌اند ولي ميانگين كل خود را جبران نكرده‌اند مي‌توانند در دو نيمسال براي اخذ واحدهاي جبراني حداكثرتا 22 واحد از درسهاي كه قبلاً آنها را با نمره بين  10تا 99/11 گذرانده‌اند استفاده كنند سقف تعداد واحدهاي انتخابي در هر نيمسال براي ترميم معدل حداكثر تا 12 واحد درسي است.

1.  دانشجويان مي‌توانند در دوره‌هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته 3 نيمسال و در دوره‌هاي كارشناسي پيوسته 6 نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده نمايند.

2.  دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي‌كنند و در دوره‌هاي كارداني يك نيمسال و كارشناسي 2 نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كنند مدت مرخصي تحصيلي جز سنوات مجاز دانشجو محاسبه مي‌گردد.

3.  دانشجوياني كه بعنوان مامور دولت، و يا همسر يكي از كاركنان يا همسر يكي از دانشجويان بورسيه به خارج اعزام مي‌شوند مي‌توانند با ارائه حكم و مدارك مستدل علاوه بر مرخصي مجاز خود از حداكثر 4 سال مرخصي ديگر بدون احتساب در سنوات و با پرداخت شهريه ثابت بهره مند شوند.

ميانگين نمره‌ها

در پايان نيمسال تحصيلي ميانگين نمره‌هاي دانشجويان در آن نيمسال بنام ميانگين نيمسال محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي‌شود.

ميانگين كل: ميانگين كل دانشجويان در پايان دوره كارشناسي بايد حداقل 12، در دوره كارشناسي ارشد حداقل 14 در دوره دكتري حداقل 16 باشد.

1.  دانشجو موظف است در مهلت‌هاي تعيين شده براي ثبت نام به دانشگاه مراجعه نمايد در غيراينصورت براي دانشجو عدم مراجعه محسوب مي‌گردد.

مقررات مربوط به لغو عدم مراجعه در كتاب الكترونيكي راهنماي دانشجويان در پورتال دانشگاه موجود مي باشد.

1.    در مواردي كه دانشجو به‌طور موقت مجبور به تغيير محل سكونت خود باشد با موافقت مراكز مبدا و مقصد مي‌تواند در ساير مراكز مهمان شود.

2.    مهمان شدن دانشجو در اولين نيمسال تحصيلي ممنوع است.

3.    مهمان شدن دانشجو از ساير دانشگاه‌ها اعم از دولتي يا غيردولتي با موافقت مركز مربوطه (درخواست دانشجو) و دانشگاه مبدا بلامانع است.

4.    مهمان شدن دانشجو به ساير دانشگاه‌هاي دولتي تا زماني كه واحد در مركز و يا مراكز دانشگاه ارائه مي‌شود مقدور نيست.

5.    دانشجو كمتر از نصف واحدها را مي‌تواند در ديگر مراكز مهمان شود.

6.    مركز مقصد موظف است نمرات دانشجوي مهمان را در پايان ترم به مركز مبدا اعلام نمايد.

7.    چنانچه دانشجويي بيش از نصف واحدهاي خود را مهمان شود، واحدهاي مازاد آخرين نيمسال مهماني بايد حذف گردد.

8.  در صورتي كه دانشجو داراي مشكلات خاص باشد و امكان انتقال مقدور نباشد با ارائه مدارك معتبر و مستند مي‌تواند متقاضي مهمان دائم باشد. اين موضوع صرفاً با نظر شوراي آموزشي استان امكان پذير است.  رعايت سقف مجاز و پيش نياز درس‌ها در هنگام مهمان شدن الزامي‌مي‌باشد.

براي تغييررشته داشتن شرايط زيرالزامي است:

 1. شرايط ادامه تحصيل را داشته باشد.
 2. حداقل 24 واحد درسي گذرانده باشد.
 3. ميانگين كل 12 داشته باشد.
 4. نمره آزمون ورودي وي از نمره آزمون پايين ترين فرد پذيرفته شده درهمان رشته، همان سال و سهميه كمتر نباشد.
 5. تغيير رشته درهمان گروه علمي ودر مقاطع هم سطح ويا از بالا به پايين امكان پذير است.
 6. دانشجويان رشته‌هاي علوم پايه ومهندسي با ميانگين15و رشته‌هاي علوم انساني و هنر با ميانگين16 از داشتن نمره آزمون معاف هستند.دانشجويان دوره‌هاي فراگير نيز در صورت كسب نمره فوق مي‌توانند تغيير رشته دهند.
 7. تغييررشته دانشجويان دوره‌هاي فراگير بعد از ثبت نام وگذراندن يك ترم تحصيلي بعد از دانشپذيري و از طريق شركت در آزمون (بند ج) نيز مقدور است. اين امكان براي دانشجويان رسمي نيز فراهم مي باشد.
 8. دانشجو بايد با توجه به مدت مجاز تحصيل،پس از تطبيق درس‌ها امكان گذراندن واحد درسي باقي مانده دررشته جديد را داشته باشد.
 9. كليه دروس عمومي و واحد‌هاي مشترك با عناوين، سرفصل و تعداد واحد مساوي دانشجوياني كه در دانشگاه پيام نور تغيير رشته داده‌اند عينا با همان نمره رد يا قبول در كارنامه دانشجو باقي مي‌ماند.
 10. تغييررشته دانشجوياني كه به دستگاه‌هاي خاص تعهد دارند با اعلام موافقت كتبي آن سازمان مقدور است.
 11. تغيير رشته به رشته هايي كه پذيرش آنها نيمه متمركز است امكان پذير نيست.
 12. درمواردي كه دانشجو دچار بيماري يا سانحه‌اي شود، كه امكان ادامه تحصيل درآن رشته مقدور نباشد، با ارسال مدارك، و نظر شوراي آموزشي استان، مي‌تواند درهمان گروه يا تغيير گروه آزمايشي تغيير رشته دهد.
 13. تا زماني كه با تغيير رشته دانشجو موافقت نشده دانشجو موظف به ثبت نام در رشته قبلي يا مرخصي تحصيلي است.
 14. دانشجو درطول تحصيل فقط يكبار مي‌تواند تغيير رشته دهد.
 15. درصورت موافقت با تغيير رشته و ثبت نام در رشته جديد حق بازگشت به رشته قبلي را نخواهد داشت.
 16. دانشجويي كه حداقل 70 واحد مصوب را گذرانده باشد، توصيه مي‌شود براي تحصيل در رشته جديد از طريق آزمون سراسري يا فراگير اقدام نمايد.
 17. دانشجويان تا شش هفته مانده به شروع نيمسال تحصيلي بعد فرصت دارند مدارك و تقاضاي تغيير رشته را به مركز/ واحد خودارائه نمايند.

در انتقال توام با تغييررشته، دانشجو بايد هم شرايط انتقال و هم شرايط تغييررشته را كسب نمايد.

 پذيرش واحدهاي درسي در دوره كارشناسي با عنايت به يكصد و دومين مصوبه شوراي دانشگاه براساس شرايطي صورت مي گيرد كه برخي از آنها به قرار زير مي باشد.

1. براساس آيين‌نامه آموزشي دانشجوي پذيرفته شده جديد حداكثر تا پايان دومين نيمسال تحصيلي بعد از پذيرش موظف به ارائه ريزنمرات تاييد شده خود به آموزش مركز يا واحد مربوطه مي‌باشد.

 2. واحدهاي درسي در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي و پژوهشي ويا دانشگاههاي غيردولتي و غيرانتفاعي مورد تاييد وزارت علوم،تحقيقات وفناوري ويا وزارت بهداشت،درمان و آموزش پژشكي گذرانده شده باشد.

3. نمره‌هاي دانشجو در هر درس حداقل 10 درمعيار صفر تا بيست و معادل آن در ساير معيارها، براي دانشگاه‌هاي دولتي، روزانه، شبانه، نيمه حضوري، مجازي، پيام‌نور، مراكز تربيت معلم، آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي باشد.

4. نمره‌هاي دانشجو در هردرس حداقل 12 درمعيار صفر تا بيست ومعادل آن در ساير معيارها، براي دانشگاه‌هاي غيردولتي، حوزه‌هاي علميه، دانشگاه آزاد اسلامي، مؤسسات غيرانتفاعي ودانشگاه جامع علمي كاربردي باشد.