رشته های تحصیلی مقطع دکتری دانشگاه پیام نور گرجستان اوکراین :
ردیفنام رشته
1برنامه ریزی آموزش از راه دور
2زبان و ادبیات فارسی
3آموزش زبان انگلیسی
4روانشناسی سلامت
5ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات)
6ریاضی محض ( گرایش جبر جابجایی و همولوژِی)
7مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت بازاریابی)
8حقوق بین الملل عمومی