دوره های کوتاه مدت آموزش دهیاران، دانشگاه پیام نور گرجستان اوکراین

ردیفنام دوره
1اداره امور عمومي در اسلام-پيشرفت و توسعه شهري و روستايي
2تشکیلات ، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا
3حقوق اساسي سازمان هاي دولتي-پيشرفت و توسعه شهري و روستايي
4حقوق و قوانين روستايي
5ديدگاهها و نظريه هاي برنامه يزي و توسعه روستايي
6روشهای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی
7مباحث فنی و اجرایی طرح‌های هادی روستایی
8مديريت رفتار سازماني پيشرفته-پيشرفت و توسعه شهري و روستايي
9مديريت منابع انساني پيشرفته-پيشرفت و توسعه شهري و روستايي
10ممنوعیت ومحدودیت های فردی و جمعی شوراهای اسلامی شهر و روستا